• Terms & Conditions

I Postanowienia ogólne


1. Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia oznaczają:
• Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego 79 Point, dostępny pod adresem http://79point.mysky-shop.pl/news/n/67/Regulamin, tak by Klient mógł się zapoznać z wszelkimi jego zapisami.
• Sklep – sklep internetowy 79 Point prowadzony pod adresem www.79point.com,
• Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
• Konsument - Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93),
• Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
• Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
• Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.79point.com.
3. Sklep prowadzony jest przez Michała Iwko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 79 Point Michał Iwko, ul. Browarna 14/1, 93-037 Łódź, NIP: 7292626134, REGON: 367684422, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym: www.79point.com.
5. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
7 Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
8. W celu prawidłowego dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, korzystanie z systemu Windows XP lub nowszego oraz z jednej z następujących przeglądarek internetowych:
• Google Chrome,
• Opera,
• Internet Explorer,
• Mozilla Firefox.
9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

II Produkty


1. Przedmiotem sprzedaży jest odzież z nadrukiem oraz akcesoria motocyklowe. Pełna oferta na stronie www.79point.com.
2. Wszystkie ceny towarów podane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
4. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.

 

III Rejestracja klientów

 

1. Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika albo jako gość.
2. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
3. Podczas rejestracji lub składania zamówienia jako gość należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać niezrealizowane.
4. Dokonując rejestracji w Sklepie albo składając zamówienie jako gość, klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie.
6. Klient, może wyrazić również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach Sklepu.
7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
8. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie.

 

IV Procedura składania i realizacji zamówień

 

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.79point.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy kliknąć na wybrany produkt, wybrać odpowiedni rozmiar klikając „Do koszyka”, dokonać wyboru metody płatności, sposobu dostawy i kliknąć „zamów”. Klient w każdej chwili może zakończyć proces składania zamówienia poprzez zamknięcie okna przeglądarki Internetowej albo klikając na ikonę „x” w kolumnie "usuń".
3. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany na podany w zamówieniu adres e-mail o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji według własnego wyboru: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.
5. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia.
6. W przypadku pomyłki klienta co do zamówionego towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, klient ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 12 godzin od jego potwierdzenia przez Sklep. Sklep informuje klienta na podany przez niego w zamówieniu adres e-mail o złożonej korekcie zamówienia.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez przesłanie na podany przez klienta adres e-mail specyfikacji zamówienia oraz doręczenie klientowi wraz z towarem paragonu albo faktury VAT, według wyboru klienta.

 

V Zwrot zamówionego towaru (odstąpienie od umowy)


1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów, klient będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstępstwie od umowy przed jego upływem, na adres 79 Point Michał Iwko, ul. Browarna 14/1, 93-037 Łódź lub e-mailowo: info@79point.com 
2. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sklepu (ul. Browarna 14/1, 93-037 Łódź).
4. Wraz z towarem należy odesłać na adres Sklepu (ul. Browarna 14/1, 93-037 Łódź) dowód zakupu (rachunek, faktura VAT).
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Konsument obowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską, to Sprzedawca nie zwraca różnicy między tymi dwoma przesyłkami). Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zwrot towaru nie przysługuje w przypadku towarów o właściwościach określonych przez klienta w złożonych zamówieniu lub ściśle związanych z osobą klienta.
7. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
8. Konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Konsument ponosi jednak odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


VI Reklamacje


1. Klient, będący konsumentem, ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dotyczy umów zawieranych od dnia 25.12.2014 r.
2. W celu rozpatrzenia reklamacji klient jest obowiązany dostarczyć do Sklepu reklamowany towar wraz z kserokopią dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) oraz informacją o przyczynienie reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
4. Reklamacje towarów należy zgłaszać na adres: 79 Point Michał Iwko, ul. Browarna 14/1, 93-037 Łódź
5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu klient może zgłaszać na adres 79 Point Michał Iwko, ul. Browarna 14/1, 93-037 Łódź lub e-mailowo: info@79point.com
6. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Sklepu zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

 

VII Wysyłka


1. Koszty wysyłki zamówionego towaru pokrywa klient.
2. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy Inpost.
3. Koszt przesyłki zależy od wyboru formy płatności oraz ilości zamawianego towaru i wynosi:
Koszty wysyłki są zawsze wyświetlone podczas składania zamówienia i są przeliczane w następujący sposób:


Paczkomaty InPost:
• Przelew: 11,00zł
DPD Polska:
• Przelew: 14zł
• Pobranie: 19zł


4. Koszt przesyłki jest ponadto każdorazowo uwidoczniony przy wybranym towarze znajdującym się w koszyku, przed dokonaniem jego zamówienia.
5. Zamówiony towar jest dostarczany do klienta w Dni Robocze. Termin dostawy może być różny w zależności od towaru. Termin dostawy jest uwidoczniony przy wybranym towarze na karcie produktu.
6. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, najlepiej jest odmówić przyjęcia towaru i w obecności pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

 

VIII Płatności

 

1. Klient dokonując zakupów w Sklepie wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
• przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy kurierskiej DPD w imieniu Sklepu,
• przedpłata - płatność on-line - Przelewy24, karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) albo przelew bankowy na rachunek podany na stronie internetowej Sklepu w zakładce Płatności.
3. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty, klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Ponad to, w przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcjiW przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie, zamówienie zostanie anulowane.
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.
5. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem Sklepu.
6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest firma Przelewy24

 

IX Postanowienia końcowe

 

1. Promocji i rabatów obowiązujących w Sklepie nie można łączyć.
2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie www.79point.com składa ofertę kupna określonego towaru.
3. Na podstawie art. 385[3] Kodeksu cywilnego niniejszy Regulamin może zostać zmieniony wówczas, gdy następują istotne zmiany z zakresie prowadzonej przez sklep działalności, to znaczy jeśli zmienia się jej profil, wprowadzane są nowe usługi, zmieniany jest zakres, czy też wprowadzane zostają udogodnienia zawiązane z zawiązywaniem i rozwiązywaniem umowy. Przyczyną zmiany Regulaminu może być także zmiana danych adresowych przedsiębiorcy, zmiana firmy (nazwy) przedsiębiorstwa lub zmiana formy prawnej.
4. Zmiana Regulaminu nie będzie wpływała na dotychczasowe prawa Konsumenta, które nabył w okresie poprzedzającym zmiany. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego 79 Point przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
5. Konsument zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w formie elektronicznej, wraz ze wskazaniem naniesionych zmian. Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania z Sklepu.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2017r.