• Zwroty i Reklamacje

Zwrot zamówionego towaru (odstąpienie od umowy)


1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów, klient będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstępstwie od umowy przed jego upływem, na adres 79 Point Classic Motorcycle Clothing, ul. Więckowskiego 4, 90-722 Łódź lub e-mailowo: info@79point.com 
2. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sklepu (ul. Więckowskiego 4, 90-722 Łódź).
4. Wraz z towarem należy odesłać na adres Sklepu (ul. Więckowskiego 4, 90-722 Łódź) dowód zakupu (rachunek, faktura VAT).
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Konsument obowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską, to Sprzedawca nie zwraca różnicy między tymi dwoma przesyłkami). Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zwrot towaru nie przysługuje w przypadku towarów o właściwościach określonych przez klienta w złożonych zamówieniu lub ściśle związanych z osobą klienta.
7. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
8. Konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Konsument ponosi jednak odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


VI Reklamacje


1. Klient, będący konsumentem, ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dotyczy umów zawieranych od dnia 25.12.2014 r.
2. W celu rozpatrzenia reklamacji klient jest zobowiązany dostarczyć do Sklepu reklamowany towar wraz z kserokopią dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) oraz informacją o przyczynienie reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. W tym celu prosimy o wypełenie formularza reklamacyjnego i nadesłanie go wraz z reklamowanym towarem.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
4. Reklamacje towarów należy zgłaszać na adres: 79 Point Classic Motorcycle Clothing, ul. Więckowskiego 4, 90-722 Łódź
5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu klient może zgłaszać na adres 79 Point Classic Motorcycle Clothing, ul. Więckowskiego 4, 90-722 Łódź lub e-mailowo: info@79point.com
6. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Sklepu zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.